Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Economia i hisenda Acompliment de la Llei de morositat
Acompliment de la Llei de morositat

banner_morositat.jpg

El periode mig de pagament de l’Ajuntament de La Roca del Vallès és de 28,16 dies. Complint així amb l’establert a l’article 216.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que disposa que l’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.