Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Habitatge Prestacions per al pagament del lloguer
Prestacions per al pagament del lloguer

Sessió informativa sobre la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2013. Dijous 13 de juny a les 18 h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A L’ANY 2013

Vista la difícil situació econòmica de moltes famílies arran de la crisi econòmica que estem vivint, l’ Agència de l’Habitatge del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb la seva Resolució TES/1101/2013 de 15 de maig, ha fet públic la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament de lloguer per a l’any 2013.

Amb aquesta convocatòria es vol donar la possibilitat a totes aquelles famílies que estan vivint moments difícil a nivell econòmic el poder fer front al pagament del lloguer del seu habitatge.

Podran sol•licitar aquesta prestació les persones que compleixin els següents requisits:

-    Acreditar la residència a Catalunya durant els últims 5 anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol•licitud, llevat de les persones catalanes retornades, a les quals no s’exigeix el període de residència.
-    Tenir uns ingressos TOTAL de tots els components la unitat familiar (totes les persones majors d’edat que consten que resideixen a la vivenda, segon la següent taula:
  
1 membre     15.935,46€   
2 membres    16.428,31€   
3 membres    17.134,90€   
4 membres 17.195,92€
  

Caldrà justificar tots els ingressos de la unitat familiar amb la presentació de la declaració de la Renda.

-    Ser titulars del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.
-    No pagar un lloguer mensual superior a 600 euros
-    Tenir domiciliat el cobrament de la prestació i el pagament del lloguer en la mateixa entitat financera
-    Pagar el lloguer de l’habitatge per un dels dos sistemes següents: transferència bancària o rebut domiciliat.El termini de presentació de sol•licituds finalitza el proper 30 de juny de 2013 inclós.
Per les persones amb contractes de lloguer obtinguts durant l’any 2013 a través de les borses de mediació per al lloguer social, el termini finalitza el 30 d’octubre de 2013.
AQUÍ podeu descarregar-vos la sol·licitud de prestacions per al pagament del lloguer any 2013

La sol•licitud s’haurà de presentar directament a l’ Agència de l’ Habitatge de Catalunya:

ADIGSA
C/Diputació n. 92 - Barcelona
C/ Aragó n. 244 – 248 – Barcelona
Telèfon: 93-228.71.00

El proper dijous 13 de juny, a les 18,00 h., a la Sala de Ple de l’ajuntament de la Roca del Vallès, es farà una sessió informativa per exposar aquesta normativa i respondre a totes les preguntes que puguin sortir per part de la població.