Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Economia i hisenda Taxa de guals
Taxa de guals


L’AJUNTAMENT DE LA ROCA TORNA A APLICAR LA TAXA DE GUALS. Aquesta taxa es va suprimir l’any 2004

El Ple de l’ajuntament va aprovar tornar a aplicar aquesta taxa l’any 2011 amb aplicació a partir de les Ordenances Fiscals de l’any 2012, de tal manera que és des de l’any 2012 quan s’ha recuperat la seva aplicació.
Aquesta taxa grava a tots aquells immobles que tenen un accés rodat des de la via pública. És d’aplicació a tota Catalunya i a la resta de l’Estat Espanyol, atès que està reconeguda a la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Aquesta taxa és d’aplicació tan si s’ha tramitat l’obtenció de la llicència acreditativa mitjanant placa, com si no es disposa d’aquesta.
Contràriament al que pensen molts ciutadans i ciutadanes, aquesta taxa no és una reserva d’estacionament a la via pública, ni una reserva de pas només en aquells carrers on s’elimina l’estacionament per permetre l’accés als aparcaments privatius. És una taxa que regula el dret d’accés rodat a les finques privades des de la via pública.
Durant 8 anys, 2004-2012, els ciutadans de la Roca s’han pogut estalviar aquesta taxa que té una repercussió només sobre aquelles propietats privades que disposen d’accés rodat des de la via pública.
L’Ajuntament de la Roca i l’organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona han dut a terme un treball molt acurat per tal d’inventariar totes les entrades d’accés rodat des de la via pública, a l’objecte d’elaborar un padró el més rigorós possible que és el que s’ha utilitzat pel cobrament de la taxa.
L’elaboració d’aquest padró ha comportat el retard en passar a cobrament els rebuts de l’any 2012 que s’han solapat amb els de l’any 2013.
Amb l’aplicació d’aquesta taxa l’Ajuntament de la Roca pot aconseguir una xifra global de 105.000 euros. En aquests moments aquesta quantitat és molt important per tal de poder quadrar els comptes anuals i continuar donant els nivells de serveis que s’estaven donant.
A tall d’exemple, l’any 2013, un particular amb un accés rodat a través de la via pública pagarà una taxa de 40,96 euros i una comunitat de veïns de 20 places pagarà una taxa de 120,00 euros.
Així mateix, la taxa és d’aplicació en tot el municipi, de tal manera que els grans aparcaments corresponents a activitats industrials o a centres comercials també contribueixen amb imports superiors d’aquesta taxa, contribuint en major grau a aquest equilibri pressupostari municipal.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès atendrà i revisarà totes aquelles sol•licituds que acreditin que s’ha aplicat erròniament la taxa, ja sigui per un càlcul excessiu del nombre de vehicles o per haver gravat entrades que no s’utilitzen sempre que s’acrediti i es demostri documentalment, adoptant aquelles mesures d’anul•lació d’aquests accessos.