Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Participació ciutadana Ple municipal ordinari de l'Ajuntament
Ple municipal ordinari de l'Ajuntament

Dijous 31 de maig (20 h.), la Sala de Plens de l'Ajuntament de la Roca del Vallès acollirà el Ple municipal ordinari.

Ordre del dia de la sessió

A)     Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 29 de març de 2018.

A.2. Presa de possessió com a regidor del Sr. Jordi Mas Arcarons


B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1.Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 356/2018, en què s'aprova les festes locals 2019

B.2. Aprovació del contingut i la signatura del conveni de cooperació per a la prestació del servei d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental

B.3. Aprovació del reconeixement de compatibilitat a una treballadora de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a una segona activitat en l’àmbit privat.

B4. Aprovació de la modificació de l’acord de Ple de retribucions i dedicacions dels membres de la Corporació


Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.5. Aprovació de la liquidació 2017 dels resultats econòmics del conveni interadministratiu del Servei atenció domiciliària amb la Fundació s21.

B.6. Aprovació de la liquidació 2017 dels resultats econòmics del conveni interadministratiu del Servei Públic dels centres de la gent gran amb la Fundació S21.

B.7. Desestimació de  la proposta de modificació del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la Torreta, a la Roca del Vallès.

B.8- Aprovació modificació bases reguladores d’ajuts socials sobre determinades figures tributàries per a persones que necessiten d’un suport econòmic


Àrea de Serveis Econòmics

B.9  Aprovació  del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017.

B.10 Aprovació inicial de la modificació pressupostària 2018/05


C)Control Gestió municipal

C.1 Dació de compte del Decret de modificació dels membres de les diferents comissions del Consistori.

C.2 Dació de compte del Decret de modificació de la distribució d’escons de la Sala de plens

C.3 Dació de compte de l’aprovació de la rectificació de la Liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2017.

C.4 Dació de compte de la modificació de crèdits 03/2018 en la modalitat d’Incorporacions de romanent de crèdits finançats amb RTDG, RTFA i CI.

C.5 Dació de compte de la modificació de crèdits 04/2018 en la modalitat de transferències de crèdit i d’incorporacions de romanent de crèdits

C.6 Dació de compte de l’informe de la Tresoreria i de la Intervenció municipal, sobre el compliment de les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al període 2018-1T.

C-7 Resolucions d’Alcaldia

C-8 Informacions d’Alcaldia

C-9  Precs i preguntes