Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Habitatge i urbanisme Assabentat d'obra o Comunicació d'obra menor (obres excloses de llicència municipal)

Assabentat d'obra o Comunicació d'obra menor (obres excloses de llicència municipal)

Descripció
Comunicació, que es fa a l'Ajuntament, de la realització de qualsevol de les següents obres, sempre i quan es facin a edificis no catalogats:

-Reformes interiors de vivendes, que no afectin envans, estructures ni façana: serveis per substitucions o col.locació de paviment, enrajolats, cel-ras, sanitaris, marbre, mobles de cuina, ajudes de paleta per instal.lacions i pintura.

-Reformes interiors de vestíbuls i escales comunitàries, que no afectin envans, estructures ni façana.

-Neteja, desbroçament i jardineria a jardins privats o interior de solars, que no representin destrucció de jardins existents ni tala d'arbrat.

Descarregar formulari

Díptic nova ordenança


Qui ho pot demanar?
El titular de l'habitatge (propietari o arrendatari)

Quan?
Sempre, abans de començar les obres

Temps de tramitació
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general

Documentació necessària
No cal aportar documentació

Preu:
50€

Canals de tramitació:
Per Internet: Cal que empleneu la sol·licitud

Presencialment: A les oficines municipals

Observacions:

L'execució de les obres resta sotmesa al compliment de la normativa que sigui d'aplicació.
Pel tractament de la runa:
- La comunicació prèvia de les obres a aquest Ajuntament comporta l'autorització per a la col·locació de sacs de runes, excepte en els casos de zona conflictiva en els quals no s'autoritza la col·locació del sac. Durant el termini d'execució de les obres, ha de complir les següents condicions:

- Preferentment es col·locarà a la vorera davant de l'obra, deixant com a mínim 1m per al pas de vianants i en cas que això no sigui possible es col·locarà a la calçada i en línia amb els vehicles estacionats, situant-lo de manera que no impedeixi la visibilitat dels vehicles, especialment en cruïlles i respectant les distàncies establertes per als estacionaments. Mai no podran situar-se a les zones de prohibició d'aparcament (passos de vianants, guals, reserves d'estacionament, parades de bus, etc.), ni ser col·locats total o parcialment sobre elements de mobiliari urbà (tapes d'accés de serveis públics, boques d'incendis, escossells d'arbres, etc.)

- El sac haurà de ser resistent i les runes abocades a l'interior no han de sobrepassar-se mai la vora per tal que no sobreïxin.

- El sac haurà de ser buidat cada vegada cada que estigui ple, tenint especial cura en les operacions de càrrega i descàrrega per evitar danys a persones, animals i/o béns.

- En el supòsit que en el carrer on es col·loqui el sac s'instal·lin parades del mercat setmanal, el sac haurà de ser retirat el dia anterior a la celebració del mercat.

- Un cop finalitzades les obres haurà de ser retirat el sac i reposat qualsevol element d'urbanització i/o de mobiliari urbà que hagi resultat malmès. En cas de ser necessari la col·locació de bastida caldrà aportar projecte tècnic de la instal·lació i l'assumeix del tècnic competent, l'obra passarà a tenir la consideració d' Obra Menor que es tramitarà al moment.

En cas de ser necessari la col·locació de bastida caldrà aportar projecte tècnic de la instal·lació i l'assumeix del tècnic competent, l'obra passarà a tenir la consideració d' Obra Menor que es tramitarà al moment.

En què consisteixen?

És la comunicació que es fa a l’Ajuntament de la realització d’obres que estan excloses de llicència municipal

Estarien incloses:

- En parcel·les: treballs de neteja, desbrossament i jardinera a l’interior d’un solar, sempre que no suposin la destrucció de jardins existents, ni la tala d’arbres, ni el moviment de terres.

- A l’interior dels habitatges:

- Reformar cuines i banys sense modificar estructura (forjats, sostres, pilars…), ni la distribució (parets, paredons, envans…), ni fer obertures (portes i finestres), ni forats als forjats.

- Arrebossar, enguixar, estucar, pintar i enrajolar (rajola ceràmica) fins a 4 metres d’alçada i col·locació de fals sostre i pavimentació

- Canviar safareigs, sanitaris (mobiliari sanitari) i cuines (armaris, marbres)

- A l’interior de locals:

- Reformar cuines i banys sense modificar estructura (forjats, sostres, pilars…), ni la distribució (parets, paredons, envans…), ni fer obertures (portes i finestres), ni forats als forjats.

- Instal·lació d’aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. corresponents a regates, sempre que no afectin elements estructurals.

- Instal·lació de persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures i pavimentar sempre i quan no hagi soterranis.

- Arrebossar, enguixar, estucar, pintar i enrajolar (rajola ceràmica) fins a 4 metres d’alçada .

- Canviar safareigs, sanitaris (mobiliari sanitari) i cuines (armaris, marbres, però el taulell).

Les obres no han d’afectar a:

- Edifici de la zona del casc antic o d’una zona d’entorn estricte i/o de respecte

- Edifici catalogat, especialment protegit o protegit

- Façanes ni a paviments exteriors inclosos els patis interiors de l’edifici

- Locals d’activitats de nova obertura

      Les obres no han de suposar:

- Canvis en les obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior de l’edifici

- Muntatge de bastida

Qui ho pot sol·licitar.
Requisits

- Qualsevol persona o raó social

- Si aquest delega en un representant, a més de les dades del titular, s’hauran d’indicar les dades corresponents al representant.

Documentació necessària

- Instància amb la descripció de les obres a executar i l’emplaçament on es volen realitzar

Quan es pot sol·licitar:

- En qualsevol moment abans de l’inici de les obres

Temps de tramitació

- Al moment

On es poden sol·licitar:

- Via internet

-Tramitació per fax

Oficines municipals (Ajuntament, Centre Cívic de Can Tàpies a la Torreta i al Molí de Santa Agnès)