Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca

Llicència d'obres majors telemàtica
tramitsterritori.png
[Tamitar]

Descripció:

Requereixen llicència d’obres majors totes les construccions de nova planta, els enderrocs, ja siguin parcials o totals, les piscines, parcel•lacions, els canvis d’ús, les ampliacions d’habitatges i les obres de reforma que afectin elements estructurals.

Són obres menors les que modifiquen, reformen o rehabiliten un edifici existent, sempre que no n’alterin la configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d’intervenció total. Les menors són obres parcials que no produeixin una variació de la composició general, volum o l’estructura, o que no tinguin per objecte canviar els usos característics de l'edifici. Es pot consultar més informació al tràmit “llicència d’obres menors”.

Descarregar formulari

Quan fer la tramitació?

Sempre abans de començar les obres.

Temps de tramitació:

El període màxim de concessió de llicències d’obres majors és de dos mesos amb caràcter general.

Les obres majors s’han de dur a terme en el termini màxim definit a la llicència.

Documentació necessària:

1) Documents a presentar:
- Full conforme l’arquitecte assumeix la direcció tècnica de la obra.
- Full conforme l’arquitecte tècnic assumeix la direcció tècnica de la obra i
programa de control de qualitat.
- Full d’estadístiques de la Generalitat de Catalunya.
- Estudi de Seguretat i Salut o Estudi bàsic, segons procedeixi.
- Projecte de Telecomunicacions.
- En el cas que l’obra estigui a prop de:
a) Carreteres: Aportar permís de la Demarcació de Carreteres de Catalunya, o còpia acreditativa de la seva sol•licitud.
b) Rieres: Aportar permís de l’Agència Catalana d’Aigües Catalunya, o còpia
acreditativa de la seva sol•licitud.
c) Línies elèctriques: Informe de la Companyia propietària sobre la compatibilitat
de l’edificació proposada amb la línia elèctrica de referència.

2) El projecte, com a mínim, estarà integrat per la informació o documents següents:

- Memòria.
- Memòria de Gestió de Residus de la Construcció, avaluació en m3 dels
mateixos i document d’acceptació de residus pel gestor autoritzat
(Decret 201/94 i Decret 161/2001).
- Justificació específica de compliment de la normativa vigent.
- Plànol de situació a escala mínima 1/2000.
- Plànol d’emplaçament a escala mínima 1/500. Justificar la presència
d’elements d’urbanització i mobiliari urbà en el tram on es proposa
edificar per una possible afectació.
- Plànol topogràfic a escala 1/200, amb indicació de les obres i les
construccions existents a la parcel•la, amb corbes de nivell amb
equidistància 1m, en el qual s’indicarà l’edificació i arbrat existent. En el
cas de realitzar plataformes d’anivellament del terreny i qualsevol moviment de terres, caldrà adjuntar un plànol topogràfic modificat indicant els nivells de les plataformes corresponents i les corbes modificades.
- Fotografies del solar.
- Proposta de connexió a la xarxa de clavegueram (informació bàsica a
sol•licitar prèviament als SSTT de l’Ajuntament)
- Plànol de plantes i façanes principals, laterals i posteriors, amb les
seccions necessàries per a la seva completa comprensió.
- En les zones d’edificació aïllada, seccions a tots els límits del solar en el
que s’indicarà el nivell del terreny existent i les construccions i el nivell
del terreny projectat, a escala mínima 1/200 i plànols de definició de
totes les tanques. En el cas d’existir tancaments a conservar en
projecte, adjuntar fotografies.

3) Cas de necessitar tanca de protecció i/o bastida, aquesta han d’estar contemplades a la memòria i l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta de l’ocupació de la vorera. En qualsevol cas, s’ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants. Quan per les dimensions de la vorera s’hagi d’envair la calçada, no podrà iniciar-se cap actuació en tant no es disposi de la corresponent llicència d’ocupació de la via pública.

4) L’execució de les obres resta sotmesa al compliment de la normativa que sigui d’aplicació.

5) Consultar a l’Àrea de Territori la normativa pel tractament de la runa i col•locació dels sacs.

6) En SÒL NO URBANITZABLE la documentació addicional necessària és

- Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge.
- Assumpció de la direcció de l'obra per part del/s tècnic/s.
- Plànol del cadastre rústic.
- Fotocòpia de l'escriptura pública de propietat.
- Últim rebut del pagament de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, o bé un certificat o un altre document expedit pel Gerent del cadastre.
- Informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya sobre el caràcter regadiu de la finca, secà o forestal del terreny.
- En cas que la construcció o instal•lació pugui afectar competències sectorials d'altres organismes o administracions, caldrà aportar l'informe corresponent d'aquests.
- Si l'edificació per a la construcció de la qual se sol•licita llicència ha d'estar destinada a l'exercici d'activitats, cal demanar simultàniament permís d'activitats.

Preu:

Consultar les ordenances fiscals a www.laroca.cat, apartat “Informació Pública”

L’impost de construccions per al 2007 correspon al 2,7% del cost de la construcció que es calcula en funció dels mòduls definits a les ordenances fiscals.

La taxa per les llicències urbanístiques depèn del tipus de construcció.

Canals de tramitació:

Per Internet: Cal que empleneu la sol•licitud.
Presencialment: A les oficines municipals.

Observacions:

Els documents visats per un col•legi professional es poden aportar en els següents formats:

- Si és un document visat pel Col•legi d’Arquitectes de Catalunya en format electrònic (visat telemàtic) es pot presentar indicant la referència del document visat en el formulari de sol•licitud. En aquest cas, no s’ha de presentar cap copia en paper en el moment de la sol•licitud. L’ajuntament demanarà, si així ho considera oportú una copia en paper posteriorment.

- En format paper sempre.

Els documents no visats La resta de documents es poden aportar en format electrònic en format PDF.

Podeu obtenir aquí un programari gratuït per convertir els documents a format PDF (http://www.cutepdf.com)