Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Participació ciutadana L’Ajuntament treballa en la modificació de l’Ordenança General de Subvencions
L’Ajuntament treballa en la modificació de l’Ordenança General de Subvencions

Després que el Ple l’aprovi inicialment, el teixit associatiu i la ciutadania disposaran de 30 dies hàbils per fer arribar a l'Ajuntament els suggeriments i esmenes que considerin adients.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès modificarà l’Ordenança General de Subvencions, que regula el règim jurídic general de la concessió de subvencions per part del consistori. Aquest document defineix el conjunt de condicions, requisits i procediments a seguir per què persones i entitats puguin sol·licitar les subvencions, així com el procediment de concessió i la justificació d’aquestes. L’Ajuntament està aplicant a l’ordenança els darrers canvis normatius en matèria de subvencions, procediment administratiu, transparència i administració electrònica. També el que afecta les entitats: convocatòries, justificacions, subvencions directes, entre d’altres.

L’Ajuntament ha enviat un correu a tot el teixit associatiu per si volen fer algun suggeriment o esmena. Posterior a l'aprovació inicial pel Ple, tota la ciutadania disposarà de 30 dies hàbils per fer arribar a l'Ajuntament els comentaris que considerin adients.

Les subvencions tenen com a objectiu millorar la cohesió social del municipi; promoure l’associacionisme; fomentar valors socials, culturals, educatius, etc. I noves formes de participació; afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat; possibilitar el creixement social, cultural, esportiu, educatiu i econòmic del municipi; millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania; eradicar les desigualtats de gènere; afavorir la integració de persones amb risc d’exclusió; promoure, defensar i garantir els drets i deures de la ciutadania i del medi ambient i la sostenibilitat mediambiental.

Què se subvenciona?

Les activitats o projectes pels quals se sol·liciti la subvenció han de ser realitzats en el municipi, o fora d’aquest en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior del municipi, i que els projectes que es realitzin siguin sempre sense ànim de lucre o bé que, si s’obtenen beneficis, aquests siguin revertits a la mateixa activitat i declarar-los com a ingrés quan es presenti la memòria de l’activitat.

Qui se’n pot beneficiar?

Les persones beneficiàries d’aquestes subvencions són les persones físiques o jurídiques, entitats o associacions, públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que hagi realitzat l’activitat o projecte que fomenti l’atorgament de la subvenció o que es trobi en situació que legitimi la seva concessió.