Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca


Descàrregues de Ajuntament de la Roca del Vallès

Ordenances fiscals 2013


OF 00 - Ordenança general de gestió Descàrrega

OF 01 - Impost sobre béns immobles Descàrrega

OF 02 - Impost sobre activitats econòmiques Descàrrega

OF 03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica Descàrrega

OF 04 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Descàrrega

OF 05 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Descàrrega

OF 06 - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme Descàrrega

OF 07 - Taxa per l'expedició de documents administratius Descàrrega

OF 08 - Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer Descàrrega

OF 09 - Taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sometiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com per als controls posteriors Descàrrega

OF 10 - Taxa per prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadavers i altres serveis funebres de caràcters locals Descàrrega

OF 11 - Taxa per la prestació dels serveis de prevenció d'incendis forestals Descàrrega

OF 12 Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans Descàrrega

OF 13 - Taxa per la prestació dels serveis de recollida d'objectes i vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública Descàrrega

OF 14 - Taxa per la prestació dels serveis de manteniment, senyalització de guals, entrades de vehicles a través de les voreres i estacionaments reservats Descàrrega

OF 15 - Taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'us públic local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic Descàrrega

OF 16 - Taxa per la prestació dels serveis d'utilització d'instal·lacions municipals Descàrrega

OF 17 - Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports Descàrrega

OF 18 - Taxa per la prestació dels serveis de subministrament d'aigua Descàrrega

OF 19 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa Descàrrega

OF 20 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues Descàrrega

OF 21 - Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública Descàrrega

OF 22 - Taxa per l'aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interés general Descàrrega

OF 23 - Preus públics per la prestació dels serveis o realització d'activitats de competència municipal Descàrrega