Sol·licitud subvencions NOMINALS

El termini per a presentar la documentació serà des del 27 d’abril fins el 18 de maig de 2023, ambdós inclosos, fora d’aquest període no s’acceptarà cap sol·licitud de subvenció.

Els projectes nominals pels quals es demana subvenció han d’estar emmarcats en els àmbits temàtics següents.

.- CULTURA

Creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques, foment de la cohesió socials mitjançant iniciatives culturals, foment de la cultura popular i tradicional, recerca i difusió del patrimoni etnològic local...

.- IGUALTAT DONA-HOME

Promoció de la igualtat entre dones i homes, eradicació de la violència de gènere, foment de la xarxa associativa de dones, iniciatives que recullin les necessitats i els interessos de les dones....

.- DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Desenvolupament de projectes que contribueixin a incrementar la competitivitat empresarial i comercial, promoció de l’associacionisme comercial, promoció del turisme, promoció de l’ocupabilitat…

.- ESPORTS

Promoció de programes esportius, foment de la cohesió social mitjançant actes i esdeveniments esportius, formació de tècnics...

.- SALUT PUBLICA

Promoció de tinença responsable d’animals de companyia, prevenció i educació per a la salut, atenció a persones amb malalties cròniques o singulars, projectes de salut publica...

.- MEDI AMBIENT

Foment de l’educació mediambiental i de la sostenibilitat del medi ambient, foment de  la cohesió social mitjançant iniciatives de coneixement del entorn natural…

 

 

Es obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a traves de la pestanya tràmits INSTÀNCIA GENÈRICA de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Per a les persones físiques, també es obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la pestanya tràmits INSTÀNCIA GENÈRICA de l’Ajuntament de  la Roca del Vallès d’acord amb el que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 (projectes anuals) o bé de l’1 de juliol de 2023 al 30 de juny de 2024 (projectes per curs escolar/temporada).

A l’efecte de determinar l’inici del període d’execució de les accions subvencionades, les entitats sol·licitants hauran d’indicar-ho expressament en la sol·licitud. (trobareu la memòria a presentar a documents adjunts)

Les despeses justificatives del projecte hauran d’estar compreses en el període en el qual s’ha desenvolupat el projecte.

Poden ser beneficiaris/àries de les subvenciones, segons s’estableix en l’article 5 de l’Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès:

 1. Les entitats sense ànim de lucre, per realitzar activitats de caràcter, cultural, social, educatiu, juvenil, esportiu, cívic o anàlogues, i no vagin en contra dels valors i drets universals i a més que tinguin la seva seu o delegació a la Roca del Vallès.
 2. Les entitats sense ànim de lucre, per realitzar activitats de caràcter solidari anàloga, i no vagin en contra dels valors i drets universals i a més que tinguin la seva seu o delegació a la Roca del Vallès o bé que tot i no tenint la seu social o delegació a la Roca del Vallès, el projecte solidari o anàloga es realitzi al municipi de la Roca del Vallès.
 3. Les agrupacions de persones físiques, empadronades a La Roca del Vallès, que realitzin activitats en el territori de la Roca del Vallès de caràcter, cultural, social, educatiu, esportiu, cívic o anàlogues i no vagin en contra dels valors i drets universals, mitjançant un representant.

A la sol·licitud de subvenció (veure documents adjunts) caldrà adjuntar la documentació següent:

 1. Sol·licitud subvenció 2023 que inclou la memòria i pressupost del projecte a realitzar, segons el model normalitzat a tal efecte.
 2. Certificat expedit pel Secretari de l’associació que acrediti la representació legal del sol·licitant (doc 1)
 3. Certificat del Secretari de l’entitat amb la composició de la Junta Directiva de l’entitat i el número de socis (doc 2)
 4. Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiària/i d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. (doc 3)
 5. Certificat de titularitat bancària
 6. Certificat acreditatiu d’hisenda d’estar al corrent amb les obligacions tributàries
 7. Certificat acreditatiu d’estar al corrent amb les obligacions amb la Seguretat Social
 8. En cas que la subvenció sigui superior a 10.000,00€ es presentarà una Declaració responsable sobre retribucions dels òrgans de direcció a administració, a l’efecte de fer-les públiques d’acord amb el que disposa l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-07-2023 20:13