El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de setembre.

">

S'obre el termini per demanar ajuts per fer front al curs escolar

Última revisió 13-09-2022 10:38
13/09/2022

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de setembre.

Les famílies amb fills i filles d’Educació Infantil, d’Educació Primària i Secundària Obligatòria empadronats/des a la Roca del Vallès poden sol·licitar les beques de transport escolar, llibres i material escolar, activitats d’estiu, activitats extraescolars i menjador. Les sol·licituds s’han de presentar a l’Ajuntament fins al 30 de setembre. En el cas de les beques de menjador, s’han d’haver sol·licitat prèviament al Consell Comarcal.

Els conceptes a becar són:
-    Activitats d’estiu (estiu 2022)
-    Material de primer cicle d’infantil i primària
-    Transport escolar (per alumnes de secundària que viuen a la Torreta i van a l’IES de la Roca)
-    Activitats extraescolars
-    Llibres (ESO)
-    Menjador escolar (sempre i quan es demani primerament la beca al Consell Comarcal i no es rebi ajut o en el cas que es complementi l’ajut de l’esmenat organisme).

L’Ajuntament, amb les dades acreditades pels sol·licitants, farà la valoració i proposarà l’atorgament de les beques, atenent al barem i criteris vigents i recollits en les bases de la convocatòria. Un cop La Junta de Govern Local aprovi l’atorgament de les beques, els ajuts seran ingressats al número de compte especificat o es farà ingrés al centre escolar pertinent. Les famílies ho hauran de justificar a l’Ajuntament un cop pagat aportant el rebut mitjançant una instància.

Com fer les sol·licituds?

S’ha d’omplir un imprès normalitzat que podeu trobar a la pàgina web www.laroca.cat i presentant la documentació oportuna mitjançant una instància a la Seu Electrònica. 

També es poden recollir les sol·licituds físiques a l'OAC de l'Ajuntament. Si voleu fer el tràmit presencial s’ha de demanar cità prèvia al telèfon de l’Ajuntament: 93 842 20 16.
Per a qualsevol consulta o informació: podeu trucar a l’Ajuntament de la Roca del Vallès al Tel. 93 842 20 16 o bé consultar la pàgina web www.laroca.cat.
 

Documents adjunts