Junta de Govern Local

Junta de Govern Ajuntament de la Roca del Vallès

La Junta de Govern és un òrgan municipal presidit per l’Alcalde o Alcaldessa i integrat per un nombre de Regidors i Regidores no superior a un terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’Alcalde o Alcaldessa. 

El nomenament dels membres de la Junta de Govern el farà l’Alcalde o Alcaldessa a través de Decret, del qual es donarà compte al Ple en la sessió següent. El caràcter del càrrec de membre de la Junta de Govern és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el càrrec i/o renunciar-hi en qualsevol moment. S’entendrà que hi ha acceptació tàcita del nomenament sempre que no hi hagi renúncia expressa comunicada a l’Alcaldia.

Les sessions de la Junta de Govern Local que es convoquin amb caràcter ordinari, tindran lloc el 1r, 3r i 5è, si s'escau, divendres no festius de cada mes, a les 9.30h, en les dependències de l'Ajuntament de la Roca del Vallès.

Les atribucions de la Junta de Govern són:

  1. L’assistència a l’Alcalde o Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
  2. Les atribucions que l’Alcalde o Alcaldessa o altre òrgan municipal li delegui o l’atribueixin les lleis.

On i quan se celebra?

La periodicitat l’estableix la pròpia Junta i l’Alcalde la pot variar o establir sessions extraordinàries. A diferència del Ple, les sessions de la Junta no són públiques.

Composició de la Junta de Govern Local a la Roca del Vallès:

Presidenta: l'Alcaldessa, Sra. Marta Pujol i Armengol

Vocals:

  • Sr. Daniel Valls i Alsina;
  • Sra. Raquel Vilardebó i Pujades; 
  • Sr. Raúl Cano i Corbera; i
  • Sra. Marta Pi i Macias.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-07-2023 12:23