Comissió tècnica municipal de Patrimoni

 

En data 17 de juny de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’aprovació definitiva del Reglament de la Comissió Tècnica Municipal del Patrimoni del municipi de la Roca del Vallès.

A tenor de l’article 2 del Reglament de la Comissió Tècnica Municipal del Patrimoni, la Comissió haurà d’informar, en matèria de patrimoni arquitectònic i arqueològic del terme municipal de la Roca del Vallès, si així ho sol·licita el president de la Comissió. Per altra banda, la Comissió actuarà preceptivament en els casos següents:

  1. Elaboració d’informes previs a la concessió de llicències d’obres, d’ús, activitats o qualsevol altre acte reglat en els elements del Catàleg i els seus entorns, ja siguin d’iniciativa privada com pública.
  2. Control de les obres o activitats realitzades d’acord amb la llicència atorgada.
  3. Informe sobre la procedència d’inclusió de nous elements al Catàleg.
  4. Informe sobre la procedència d’exclusió total o parcial d’elements del Catàleg.
  5. Informe sobre totes aquelles qüestions no relacionades en els punts anteriors i que puguin afectar directament o indirectament als béns patrimonials catalogats.

L’article 3 del Reglament de la Comissió Tècnica Municipal del Patrimoni la Comissió estarà formada pels membres següents: President de la Comissió, que serà l’Alcalde/essa de l’Ajuntament o regidor/a en qui delegui, un/a representant de cada Grup Municipal, un arquitecte, especialista en patrimoni, un arqueòleg i un mínim de 6 representants d’entitats ciutadanes de tipus cultural i de grups professionals del municipi i el secretari de l’Ajuntament o la persona en qui delegui.

Aprovació assistències a la Comissió Tècnica Municipal del Patrimoni.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-01-2024 14:05