Ajuntament

Competències i funcions

Les competències i funcions de l'ajuntament són les establertes en la normativa vigent, és a dir:

 • Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006
 • Llei 7/1935, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat.
 • Text refós de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya,  aprovada per Decret Legislatiu 2/2003

En aquest sentit, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, integrat per l’alcalde i els regidors i les regidores, és la institució a la que correspon el govern i l’administració del municipi.

A tenor de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC),  les competències pròpies del municipi hauran d’ésser exercides amb plena autonomia, subjecta només al control de constitucionalitat i de legalitat.

Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas, a tenor de l’article 84.2 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aprova l’EAC,  competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:

 1. L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.

 2. La planificació, la programació i la gestió d’habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.

 3. L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.

 4. La regulació i la gestió dels equipaments municipals.

 5. La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.

 6. La protecció civil i la prevenció d’incendis.

 7. La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.

 8. La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.

 9. La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.

 10. La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

 11. La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.

 12. La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.

 13. La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.

 14. La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.

D’altra banda, la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, d’àmbit estatal i amb caràcter bàsic, estableix en el seu article 25.2 que l’ajuntament té competències pròpies en les matèries següents:

a)    Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.

b)    Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

c)    Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.

d)    Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

e)    Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.

f)     Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.

g)    Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.

h)    Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.

i)     Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.

j)     Protecció de la salubritat pública.

k)    Cementiris i activitats funeràries.

l)     Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.

m)   Promoció de la cultura i equipaments culturals.

n)    Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.

o)    Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Competències impròpies

Article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local:

“Les Entitats Locals només podran exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal, d’acord amb els requeriments de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i vinculants els informes previs de l’Administració competent per raó de la matèria, en el qual s’assenyali la inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències.”

Com s'escullen els representants municipals?

Els regidors i regidores, com diu la Constitució, en el seu article 140, 'seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal igual, lliure, directe i secret'. El nombre de regidors a elegir a cada municipi es determina pel nombre d'habitants.

A la Roca del Vallès s'escullen 17 regidors. L'Alcalde es escollit per la majoria absoluta de vots dels regidors i regidores entre els caps de llista de les candidatures que hagin obtingut representants per un mandat de quatre anys. Si no s'obté majoria absoluta de vots, es proclama Alcalde el candidat capdavanter de la llista més votada.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-11-2019 11:44