Calendari fiscal

Calendari fiscal 2019

En data  7 de desembre de 2018, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) ha aprovat el calendari fiscal per a l’any 2019, que recull els períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, que ha delegat les funcions de recaptació a favor de la Diputació de Barcelona.

Concepte

Data Inici

Data final

Càrrec domiciliació

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 1a FRACCIÓ - DOMICILIATS

 

 

02/05/2019

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – NO DOMICILIATS

02/05/2019

02/07/2019

01/07/2019

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 2a FRACCIÓ - DOMICILIATS

 

 

01/07/2019

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 3a FRACCIÓ - DOMICILIATS

 

 

02/09/2019

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 4a FRACCIÓ - DOMICILIATS

 

 

04/11/2019

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

05/09/2019

05/11/2019

04/11/2019

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

05/09/2019

05/11/2019

04/11/2019

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

01/03/2019

02/05/2019

02/05/2019

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

19/09/2019

19/11/2019

04/11/2019

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

02/05/2019

02/07/2019

01/07/2019

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

02/05/2019

02/07/2019

01/07/2019

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

05/09/2019

05/11/2019

04/11/2019

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES - GUALS

02/05/2019

02/07/2019

01/07/2019

TAXA PREVENCIÓ  INCENDIS FORESTALS – 1ª FRACCIÓ

24/07/2019

25/09/2019

01/08/2019

TAXA PREVENCIÓ  INCENDIS FORESTALS – 2a FRACCIÓ

23/10/2019

27/12/2019

04/11/2019

IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

02/05/2019

02/07/2019

01/07/2019

TAXA MERCAT SETMANAL – 1r TRIMESTRE

01/03/2019

03/05/2019

02/05/2019

TAXA MERCAT SETMANAL – 2n TRIMESTRE

02/05/2019

02/07/2019

01/07/2019

TAXA MERCAT SETMANAL – 3r TRIMESTRE

01/08/2019

03/10/2019

01/10/2019

TAXA MERCAT SETMANAL – 4t TRIMESTRE

04/11/2019

07/01/2020

02/01/2020

 

Els pagament es poden efectuar mitjançant metàl·lic o càrrec en compte, a qualsevol de les entitats col·laboradores de l’ORGT, amb el document cobratori que pot facilitar qualsevol oficina de l’ORGT. També es pot efectuar el pagament als caixers automàtics amb lector de codi de barres de les següents entitats:

  • Banc de Sabadell
  • Banco Santander
  • BBVA
  • Caixers automàtics de la Caixa

Es pot pagar per domiciliació bancària ordenant la domiciliació al telèfon 932 029 802 o mitjançant el web http://orgt.cat  Per als rebuts domiciliats la data del càrrec en ell compte bancari serà la que figura a la columna denominada “càrrec domiciliació”

També per Internet, mitjançant targeta bancària o banca electrònica, si es disposa del document cobratori o firma electrònica, a l’adreça http://orgt.cat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-03-2019 11:19