Calendari fiscal

Calendari fiscal 2020

A continuació trobareu un recull dels nous termini. Els tributs que no surtin a la relació mantenen la seva data de venciment.

En data  9 de desembre de 2019, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) ha aprovat el calendari fiscal per a l’any 2020, que recull els períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, que ha delegat les funcions de recaptació a favor de la Diputació de Barcelona.

Concepte

Data Inici

Data final

Càrrec domiciliació

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 1a FRACCIÓ - DOMICILIATS

 

 

04/05/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – NO DOMICILIATS

04/05/2020

06/07/2020

01/07/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 2a FRACCIÓ - DOMICILIATS

 

 

01/07/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 3a FRACCIÓ - DOMICILIATS

 

 

01/09/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 4a FRACCIÓ - DOMICILIATS

 

 

02/11/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

04/09/2020

05/11/2020

02/11/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

04/09/2020

05/11/2020

02/11/2020

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

02/03/2020

04/05/2020

04/05/2020

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

18/09/2020

18/11/2020

02/11/2020

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

04/05/2020

06/07/2020

01/07/2020

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

04/05/2020

06/07/2020

01/07/2020

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

04/09/2020

05/11/2020

02/11/2020

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES - GUALS

04/05/2020

06/07/2020

01/07/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

04/05/2020

06/07/2020

01/07/2020

TAXA MERCAT SETMANAL – 1r TRIMESTRE

02/03/2020

04/05/2020

04/05/2020

TAXA MERCAT SETMANAL – 2n TRIMESTRE

04/05/2020

06/07/2020

01/07/2020

TAXA MERCAT SETMANAL – 3r TRIMESTRE

05/08/2020

05/10/2020

01/10/2020

TAXA MERCAT SETMANAL – 4t TRIMESTRE

05/11/2020

05/01/2021

04/01/2021

 

Els pagament es poden efectuar mitjançant metàl·lic o càrrec en compte, a qualsevol de les entitats col·laboradores de l’ORGT, amb el document cobratori que pot facilitar qualsevol oficina de l’ORGT. També es pot efectuar el pagament als caixers automàtics amb lector de codi de barres de les següents entitats:

  • Banc de Sabadell
  • Banco Santander
  • BBVA
  • Caixers automàtics de la Caixa

Es pot pagar per domiciliació bancària ordenant la domiciliació al telèfon 932 029 802 o mitjançant el web http://orgt.cat  Per als rebuts domiciliats la data del càrrec en ell compte bancari serà la que figura a la columna denominada “càrrec domiciliació”

També per Internet, mitjançant targeta bancària o banca electrònica, si es disposa del document cobratori o firma electrònica, a l’adreça http://orgt.cat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-05-2020 07:49