Calendari fiscal

Calendari fiscal 2021

En data  10 de desembre de 2021, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) ha aprovat el calendari fiscal per a l’any 2021, que recull els períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, que ha delegat les funcions de recaptació a favor de la Diputació de Barcelona.

Concepte

Data Inici

Data final

Càrrec domiciliació

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 1a FRACCIÓ - DOMICILIATS

 

 

03/05/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – NO DOMICILIATS

03/05/2021

05/07/2021

01/07/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 2a FRACCIÓ - DOMICILIATS

 

 

01/07/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 3a FRACCIÓ - DOMICILIATS

 

 

01/09/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 4a FRACCIÓ - DOMICILIATS

 

 

02/11/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

01/09/2021

05/11/2021

02/11/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

01/09/2021

05/11/2021

02/11/2021

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

05/03/2021

05/05/2021

03/05/2021

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

16/09/2021

16/11/2021

02/11/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

03/05/2021

05/07/2021

01/07/2021

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

03/05/2021

05/07/2021

01/07/2021

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

01/09/2021

05/11/2021

02/11/2021

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES - GUALS

03/05/2021

05/07/2021

01/07/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

03/05/2021

05/07/2021

01/07/2021

TAXA MERCAT SETMANAL – 1r TRIMESTRE

05/03/2021

05/05/2021

03/05/2021

TAXA MERCAT SETMANAL – 2n TRIMESTRE

03/05/2021

05/07/2021

01/07/2021

TAXA MERCAT SETMANAL – 3r TRIMESTRE

02/08/2021

05/10/2021

01/10/2021

TAXA MERCAT SETMANAL – 4t TRIMESTRE

02/11/2021

05/01/2022

03/01/2022

 

Els pagament es poden efectuar mitjançant metàl·lic o càrrec en compte, a qualsevol de les entitats col·laboradores de l’ORGT, amb el document cobratori que pot facilitar qualsevol oficina de l’ORGT. També es pot efectuar el pagament als caixers automàtics amb lector de codi de barres de les següents entitats:

  • Banc de Sabadell
  • Banco Santander
  • BBVA
  • Caixers automàtics de la Caixa

Es pot pagar per domiciliació bancària ordenant la domiciliació al telèfon 932 029 802 o mitjançant el web http://orgt.cat  Per als rebuts domiciliats la data del càrrec en ell compte bancari serà la que figura a la columna denominada “càrrec domiciliació”

També per Internet, mitjançant targeta bancària o banca electrònica, si es disposa del document cobratori o firma electrònica, a l’adreça http://orgt.cat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-04-2023 11:26