Ordenances fiscals 2018


Títol Document Url
Ordenança Fiscal 08 - Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer (Diba 18)of_08-taxa_llicencies_d_autotaxi Enllaç
Ordenança Fiscal 10 - Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local (Diba 26)of_10-taxa_serveis_de_cementiris_locals Enllaç
Ordenança Fiscal 15 - Taxa instal·lació de parades, barraques i casetes de vendaOrdenança Fiscal número 15 Taxa instal·lació de parades, barraques i casetes de venda Enllaç
Ordenança Fiscal 16 - Taxa per la prestació dels serveis d'utilització d'instal·lacions municipalsof_16-taxa_utilitzacio_d_instal.lacions_municipals Enllaç
Ordenança Fiscal 17 - Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports (Diba 19)of_17-taxa_serveis_de_vigilancia Enllaç
Ordenança Fiscal 19 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (Diba 11)of_19-taxa_ocupacio_de_taules_i_cadires Enllaç
Modificació Ordenança Fiscal 19, Decret 28 abril 2021 Enllaç
Ordenança Fiscal 20 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues (Diba 09)of_20-taxa_ocupacio_de_mercaderies Enllaç
Ordenança Fiscal 21 - Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública (Diba 12)Ordenança Fiscal número 21 Taxa per a la instal·lació de quioscos en la via pública Enllaç
Ordenança Fiscal 04 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Diba 04)OF 04 Enllaç
Modificació Ordenança Fiscal 04, Ple de 31 de març de 2022 Enllaç
Segona modificació Ordenança Fiscal 04, Ple de 21 de juliol de 2022 Enllaç
Ordenança Fiscal 22 - Taxa per l'aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (Diba 07)of_22-taxa_aprofitament_d_empreses_subministradores Enllaç
Ordenança Fiscal 18 - Taxa pel subministrament d'aiguaof_18-taxa_serveis_de_subministrament_d_aigua Enllaç
Ordenança Fiscal 01 - Impost sobre béns immobles (Diba 01)of_01-ibi Enllaç
Ordenança Fiscal 02 - Impost sobre activitats econòmiques (Diba 02)of_02-iae Enllaç
Ordenança Fiscal 03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica (Diba 03)of_03-ivtm Enllaç
Ordenança Fiscal 05 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Diba 05)of_05-icio Enllaç
Ordenança general reguladora de les contribucions especials (Diba 37)24-ccee Enllaç
Ordenança Fiscal 06 - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme (Diba 20)of_06-taxa_llicencies_de_serveis_urbanistics Enllaç
Ordenança Fiscal 07 - Taxa per l'expedició de documents administratius (Diba 16)of_07-taxa_expedicio_de_documents_administratius Enllaç
Ordenança Fiscal 09 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controlsof_09-taxa_serveis_d_intervencio_administrativa Enllaç
Ordenança Fiscal 11 - Taxa per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcelesof_11-taxa_serveis_de_prevencio_d_incendis Enllaç
Ordenança Fiscal 12 - Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbansof_12-taxa_serveis_de_recollida_escombraries Enllaç
Ordenança Fiscal 13 - Taxa per la prestació dels serveis de recollida d'objectes i vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (Diba 32)of_13-taxa_serveis_de_retirada_de_vehicles Enllaç
Ordenança Fiscal 14 - Taxa per la prestació dels serveis de manteniment, senyalització de guals, entrades de vehicles i estacionaments reservats (Diba 10)of_14-taxa_serveis_de_guals_i_estacionaments Enllaç
Ordenança Fiscal 23 - Preus públics per la prestació dels serveis o realització d'activitats de competència municipal acta ple 22/11/ of_23-preus_publics_serveis_d_activitats_municipals Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-03-2019 14:18