Ordenances fiscals 2021


Títol Document Url
Ordenança general de gestió , liquidació i recaptació dels ingresos de dret públic municipalsOrdenança general de gestió , liquidació i recaptació dels ingresos de dret públic municipals Enllaç
Ordenança general reguladora de les contribucions especialsOrdenança general reguladora de les contribucions especials Enllaç
Ordenança Fiscal número 2. Impost sobre activitats econòmiquesOrdenança Fiscal número 2. Impost sobre activitats econòmiques Enllaç
Ordenança Fiscal número 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànicaOrdenança Fiscal número 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica Enllaç
Ordenança Fiscal número 7. Taxa per l'expedició de documents administratiusOrdenança Fiscal número 7. Taxa per l'expedició de documents administratius Enllaç
Ordenança Fiscal número 13. Taxa serveis de retirada de vehiclesOrdenança Fiscal número 13. Taxa serveis de retirada de vehicles Enllaç
Ordenança Fiscal número 14. Taxa serveis de guals i estacionamentsOrdenança Fiscal número 14. Taxa serveis de guals i estacionaments Enllaç
Ordenança Fiscal número 4. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbanaOrdenança Fiscal número 4. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Enllaç
Ordenança Fiscal número 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obresOrdenança Fiscal número 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Enllaç
Ordenança Fiscal número 6. Taxa per llicències de serveis urbanísticsOrdenança Fiscal número 6. Taxa per llicències de serveis urbanístics Enllaç
Ordenança Fiscal número 8. Taxa per llicències autotaxi i altres vehicles de lloguerOrdenança Fiscal número 8. Taxa per llicències autotaxi i altres vehicles de lloguer Enllaç
Ordenança Fiscal número 9. Taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativaOrdenança Fiscal número 9. Taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa Enllaç
Ordenança Fiscal número 10. Taxa prestació serveis cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebresOrdenança Fiscal número 10. Taxa prestació serveis cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres Enllaç
Ordenança Fiscal número 11. Taxa per la prevenció d'incendisOrdenança Fiscal número 11. Taxa per la prevenció d'incendis Enllaç
Ordenança Fiscal número 12. Taxa serveis de recollida d'escombraries Ordenança Fiscal número 12. Taxa serveis de recollida d'escombraries Enllaç
Ordenança Fiscal número 15. Taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions...Ordenança Fiscal número 15. Taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions... Enllaç
Ordenança Fiscal número 16. Taxa prestació serveis d'utilització d'instal·lacions municipalsOrdenança Fiscal número 16. Taxa prestació serveis d'utilització d'instal·lacions municipals Enllaç
Ordenança Fiscal número 17. Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públicsOrdenança Fiscal número 17. Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics Enllaç
Ordenança Fiscal número 18. Taxa pel subministrament d'aiguaOrdenança Fiscal número 18. Taxa pel subministrament d'aigua Enllaç
Ordenança Fiscal número 19. Taxa ocupació amb taules i cadires amb finalitat lucrativaOrdenança Fiscal número 19. Taxa ocupació amb taules i cadires amb finalitat lucrativa Enllaç
Ordenança Fiscal número 20. Taxa ocupació amb mercaderies, material de construcció, runes...Ordenança Fiscal número 20. Taxa ocupació amb mercaderies, material de construcció, runes... Enllaç
Ordenança Fiscal número 21. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via públicaOrdenança Fiscal número 21. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública Enllaç
Ordenança Fiscal número 22. Taxa per l'aprofitament d'empreses subministradoresOrdenança Fiscal número 22. Taxa per l'aprofitament d'empreses subministradores Enllaç
Ordenança Fiscal 23. Taxa per la prestació de serveis o realització activitats competència municipalOrdenança Fiscal número 23. Taxa per la prestació de serveis o realització activitats competència municipal Enllaç
Modificació Ordenança Fiscal 23, Ple de 26 de maig 2022 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-02-2022 09:23