Daniel Valls i Alsina

Primera tinença d'alcaldia

 

Regidor delegat de: 

  • Seguretat Ciutadana i Mobilitat;
  • Urbanisme i Habitatge;
  • Comunicació;
  • Recursos Humans; i
  • Serveis Jurídics.

 

    vallsad@laroca.cat

    93 842 20 16 (de 9 a 14h)

 

   46.530,00 € bruts anuals.

La percepció d'aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Documents relacionats:

Mandat 2023-2027 Presa de possessió - Declaracions d'activitats del Sr. Daniel Valls i Alsina

Mandat 2023-2027 Presa de possessió - Declaració de béns patrimonials del Sr. Daniel Valls i Alsina

 

Currículum Sr. Daniel Valls

 

 

 

 

Daniel Valls i Alsina