Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Ocupació Pla d'Ocupació
Pla d'Ocupació
 

Consulta les places, les Bases Generals Reguladores i els Actes del tribunal qualificador del Pla d’Ocupació municipal 2017 de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

 

L’Ajuntament de la Roca del Vallès obre una nova convocatòria per a l’any 2017 de Plans d’ocupació que té per objecte la contractació de diverses persones, amb diferents categories professionals.
LAjuntament de La Roca del Vallès promou des de fa molts anys diferents actuacions dirigides al desenvolupament econòmic del municipi, amb lobjecte de contribuir a establir uns fonaments sòlids de lactivitat empresarial del municipi, facilitar la diversificació de lactivitat econòmica, reforçar els processos de qualificació i formació professional i millorar laccés a locupació laboral de la manera més àmplia possible.
Aquesta acció ha permès durant molts anys que el municipi registrés rellevants índex dactivitat econòmica, alta capacitat dautocontenció de la força laboral. Alhora, sha gaudit de nivells datur molt baixos, assimilables a lanomenat atur estructural. La crisi actual, no obstant, ha incidit molt negativament en molts daquests vectors, esdevenint per això la necessitat daprofundir encara més en les línies dacció, mitjançant laplicació de mesures innovadores o escassament aplicades per part de les administracions locals.
Els plans docupació semmarquen dins dels itineraris dinserció de les persones demandants docupació no ocupades i tenen caràcter subvencionat amb fons municipals i de la Diputació de Barcelona a través del Programa Complementari de foment de locupació local 2017-2018. Aquest programa se centra en la contractació temporal i eventual de diverses persones que es trobin en situació datur amb lobjectiu dafavorir la inserció laboral a mig termini en el mercat laboral de les persones participants, mitjançant una experiència de treball, formació i acompanyament en la recerca activa de feina.
Descarrega't les bases i la documentació a entregar
 
1. Definició
El programa Plans docupació municipals 2017té per objecte la contractació temporal i eventual de diverses persones que es trobin en situació datur per tal de contribuir a facilitar la millora de les seves condicions personals i laborals.
2. Objecte
És objecte daquesta convocatòria la selecció per cobrir 9 llocs de treball del Programa Plans docupació municipals 2017de lAjuntament de La Roca del Vallès, finançat per la Diputació de Barcelona.
Les 9 persones seleccionades seran contractades durant 6 mesos per a la realització dels projectes que sespecifiquen en lannex I a les presents bases.
A lannex 1 es fan constar els projectes de plans docupació i els requisits específics de participació per a cada lloc de treball.
3. Requisits
Les persones aspirants hauran de reunir els requisits generals i específics que es descriuen a continuació a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, per tal de poder accedir a la fase de selecció.
3.1. Requisits generals
1. Tenir 16 anys i no excedir de la data de jubilació.
2. Estar en situació legal datur, demostrada mitjançant inscripció al Servei dOcupació de Catalunya. Caldrà acreditar aquesta situació en la data de presentació de la sol·licitud i també en el moment de contractació de les persones seleccionades.
3. No estar donat dalta a cap règim de la Seguretat Social, en els termes del Real Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
4. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les corresponents funcions.
5. No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a lexercici de les funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant resolució administrativa ferma, del servei de qualsevol administració.
6. No trobar-se comprès/sa en causes dincapacitat o incompatibilitat de les previstes a la legislació vigent.
7. Nacionalitat espanyola, comunitària, daquells estats membres que en virtut de tractats internacionals celebrats per al Unió Europea i ratificats per Espanya sigui daplicació la lliure circulació de treballadors/es així com els/les estrangers/eres residents legalment.
8. No haver estat contractat/da en cap projecte de Pla docupació municipal
complert en la convocatòria de lany 2016. 
3.2.- Requisits específics
Els que es detallen a lannex I daquestes bases, per a cada perfil:
Titulació i formació requerida per al lloc de treball demostrable mitjançant documentació acreditativa amb titulacions i experiència en el lloc de treball demostrable mitjançant documentació acreditativa amb contractes de treball i informe de vida laboral.
4. Procés de selecció
Els plans docupació semmarquen dins dels itineraris dinserció de les persones demandants docupació no ocupades i tenen caràcter subvencionat amb fons municipals i de la Diputació de Barcelona a través del Programa Complementari de foment de locupació local 2017-2018.
Declarar dades que no són certes es considerarà una conducta fraudulenta per obtenir recursos públics. La falsedat documental i/o de les dades aportades comporta automàticament lexclusió immediata de la persona dels plans docupació durant 1 any.
La primera fase del procés de selecció es realitza assignant una puntuació dacord amb els apartats següents i a partir de (a) la declaració responsable de la persona candidata i (b) el seu Currículum Vitae.
La informació es contrastarà amb la presentació de tots els documents acreditatius durant les entrevistes o abans de la contractació.
LAjuntament de La Roca del Vallès es reserva el dret de modificar els perfils demanats.
Si finalitzat un determinat procés de selecció quedés alguna oferta de contracte deserta, l'Alcalde podrà resoldre ampliar els contractes assignats a altres perfils de la mateixa convocatòria sempre i quan no es superi la limitació pressupostària assignada al projecte o projectes que ha/n quedat desert/s.
4.1. Fase 1 Valoració de mèrits
Valoració curricular i daltres aspectes. La selecció sefectuarà mitjançant valoració dels aspectes següents:
1. Perfil professional (màxim 20 punts)
- Per cada mes treballat en llocs assimilables als quals es concorri com a aspirant: 0,2 punts.
(Màxim 15 punts)
- Per formació en làmbit al qual es concorri com a aspirant:
*0,5 punts per cursos de més de 20 hores, assimilables a les
tasques del lloc
*0,2 punts per cursos de menys de 20 hores, assimilables a les
tasques del lloc
(Màxim 5 punts)
2. Edat
- 45 anys o més 5 punts
- 30 anys o menys 5 punts
3. Discapacitat igual o major del 33%: 3 punts
4. Situació familiar (màxim 10 punts)
- Un o més descendents amb discapacitat igual o superior al 33%,
sempre i quan formin part de la unitat familiar del sol·licitant:
3 punts
- Unitat familiar monoparental de règim general: 2 punts
- Unitat familiar monoparental de règim especial o família nombrosa
de règim especial: 3 punts
- Per cada descendent menor de 18 anys que formin part de la
unitat familiar:
· 1 fill/a 1 punts
· 2 fills/es 2 punts
· 3 fills/es 3 punts
· 4 fills/es o més 4 punts
5. Durada de la situació datur ininterrompuda
- Més de 6 mesos i menys de 12 1 punts
- Més de 12 mesos i menys de 24 3 punts
- Més de 24 mesos 5 punts
6. Situació de percepció de subsidis i/o ajudes
- Percebre un subsidi 3 punts
- No percebre cap tipus de prestació contributiva ni subsidi 5 punts
7. Valoració daltres aspectes
- Inscripció al Servei Local dOcupació de la Roca del Vallès 1 punt
- Residir a la Roca del Vallès 2 punts
4.2. Fase 2 Entrevista
Amb lobjecte de copsar la motivació, la disponibilitat, lactitud i daltres
aspectes del perfil professional de les persones aspirants, lòrgan de selecció
mantindrà una entrevista personal amb cadascuna de les persones que, no
havent estat eliminades durant el procés, hagin assolit les 4 millors
puntuacions en la primera fase de la selecció
La puntuació màxima a obtenir serà de 5 punts i tindrà caràcter
eliminatòria, essent necessari obtenir un mínim de 2,5 punts per a la seva
superació.
La detecció de falsedat en les dades que ha declarat la persona candidata
suposarà lexclusió en els termes expressats anteriorment.
Un cop finalitzada la selecció dels/les aspirants, el tribunal confeccionarà
una relació dels candidats/tes per ordre de puntuació final, proposant a
lAlcaldia la contractació de les persones que hagin obtingut millor
puntuació.
5. Òrgan de selecció
L'òrgan de selecció el conformen un nombre senar de persones, mínim de
tres membres (dos vocals i un/a president/a), dels següents serveis:
· Servei Local dOcupació
· Intervenció i/o Secretaria
· Serveis Socials
· Servei on prestarà servei la/es persona/es contractada/es
Labstenció i recusació dels membres del tribunal sajustarà al que preveu la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. L'òrgan de selecció no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, quedant facultat per resoldre qualsevol incident, dubte o discrepància que pugui produir-se durant el procés selectiu, per interpretar les presents bases i per alterar l'ordre de les proves si convé al procés selectiu. Les seves decisions s'adoptaran per majoria simple, i en cas dempat el vot del President és de qualitat. Podrà requerir l'assessorament d'especialistes a totes o algunes de les proves, que actuaran amb veu i sense vot.
En cas dempat entre varis aspirants en qualsevol de les tres fases, es prioritzaran els següents aspectes:
- Més càrregues familiars
- Major temps en situació datur
- Més edat
- No percebre cap tipus de prestació, subsidi o ajuda
6. Presentació de documents
Abans de la contractació, les persones seleccionades hauran de lliurar la documentació que acredita les dades que s'han fet constar a la sol·licitud. Si no es presentés o no s'acreditessin les dades correctament, la persona perdria el dret a ser contractada en favor de la següent persona, per ordre de puntuació. La falsedat documental provada comportarà una penalització sobre aquesta convocatòria en els termes establerts.
7. Període de prova
Per a tots els llocs de treball convocats sestableix un període de prova de 15 dies.
8. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en participar a la convocatòria hauran domplir la sol·licitud en un model oficial i normalitzat (annex II) que poden trobar a lOficina dAtenció a la Ciutadania de lAjuntament de La Roca del Vallès (c. Catalunya, 24),
Les dates de presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció dels Plans docupació municipals 2017 són de 20 dies des de lendemà de la data de publicació daquestes bases.
9. Borsa de treball
Tots els processos selectius generen una borsa de treball per substituir possibles baixes mentre el Pla docupació municipal està en vigor. Un cop finalitzat el període de contractació, la llista queda sense efecte.
10. Publicitat
Tota la informació del procés selectiu es troba disponible al tauler d'anuncis del lloc web municipal. Els resultats es publicaran mitjançant una acta signada pels membres del tribunal del procés selectiu.
11. Incidències i règim dimpugnacions
Lòrgan de selecció resoldrà totes aquelles incidències o dubtes que es plantegin en el desenvolupament de la selecció, adoptant els acords necessaris per al correcte desenvolupament del procés selectiu i resoldrà també tot allò que no estigui previst en aquestes bases.
Aquestes bases, la convocatòria i totes els actes administratius que sen derivin i de lactuació dels òrgans de selecció, podran ser impugnats pels/per les interessats/des en els casos i en la manera que estableix la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú. La concurrència a aquest procés selectiu pressuposa lacceptació íntegra de les bases, tret que prèviament shagi exercit el dret dimpugnació.
12. Dret supletori
En el procés selectiu que s'estableix es d'aplicació el que disposa la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret 214/1990, de 30 de juliol, de Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, Estatut Bàsic de lEmpleat Públic i la resta de disposicions vigents en la matèria.
 

PLACES A CONVOCAR

La identificació de les places a convocar i el sistema selectiu són els següents:
a) Denominació del lloc de treball: JARDINER/A.
· Tasques a desenvolupar: Realització, conservació i manteniment de jardins,
gespes i plantes d'interior i exterior, utilitzant les tècniques i mitjans
apropiats indicats pels/per les supervisors/es.
· Nivell de titulació : E. Certificat descolaritat.
· Nombre de places: 1
· Jornada: 37,5h setmanals
· Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure.
· Durada: Temporal per sis mesos.
b) Denominació del lloc de treball: PEÓ DE BRIGADA
• Tasques a desenvolupar: Tasques de suport a la brigada municipal realitzant
feines de manteniment edificis, installacions, mobiliari urbà, vies públiques,
preparació despais públics, desplaçament i transport de materials, així com
altres tasques de caràcter similar a la categoria de peó, que li siguin
atribuïdes i, en general, suport a les tasques de la brigada municipal.
• Nivell de titulació : E. Certificat descolaritat.
• Nombre de places: 1
• Jornada: 37,5h setmanals
• Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure.
• Durada: Temporal per sis mesos
c) Denominació del lloc de treball: PEÓ DE NETEJA VIÀRIA
· Tasques a desenvolupar: Tasques de neteja de carrers i places, i en general
a la via pública, de forma manual o amb petita maquinària, així com altres
tasques complementàries com la neteja dembornals i altres que li siguin
atribuïdes i, en general, suport a les tasques del servei de neteja viària.
Nivell de titulació : E. Certificat descolaritat.
Nombre de places: 1
Jornada: 37,5h setmanals
Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure.
· Durada: Temporal per sis mesos
Àrea de Serveis i Atenció a les Persones
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 14 43
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

d) Denominació del lloc de treball: AUXILIAR DE NETEJA
· Tasques a desenvolupar: Suport a lequip de neteja del centre esportiu
municipal. Neteja i higiene dels diferents espais, així com del mobiliari, estris
i lavabos.
· Nivell de titulació : E. Certificat descolaritat.
· Nombre de places: 1
· Jornada: 35h setmanals
· Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure.
· Durada: Temporal per sis mesos.
e) Denominació del lloc de treball: CONSERGE.
· Tasques a desenvolupar: Obrir i tancar centres municipals, preferentment el
centre esportiu municipal, per permetre el lliure accés a la ciutadania,
vigilància daquest espais, coordinació amb el servei datenció a les
persones, i altres tasques relacionades en el lloc de treball.
· Nivell de titulació : E. Certificat descolaritat.
· Nombre de places: 1
· Jornada: 35h setmanals
· Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure.
f) Denominació del lloc de treball: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
· Tasques a desenvolupar: Una plaça de suport al servei dintervenció en
tasques de seguiment i gestió administrativa i altres tasques relacionades en
el lloc de treball. Es requereix dun nivell mig de coneixement dofimàtica.
Dues places de suport al servei datenció i serveis a les persones en tasques
de gestió administrativa. Altres tasques relacionades en el lloc de treball. Es
requereix dun nivell mig de coneixement dofimàtica.
Una plaça de suport al servei desport dintre del centre esportiu municipal en
tasques de gestió administrativa, com pot ser a la recepció o allà on se li
assigni. Altres tasques relacionades en el lloc de treball. Es requereix dun
nivell mig de coneixement dofimàtica.
· Nivell de titulació : C2. Títol de graduat escolar, formació professional de
primer grau o equivalent
Nombre de places: 4
Jornada: 35h setmanals
Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure.
Durada: Temporal per sis mesos