Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Habitatge Necessites ajuda econòmica per pagar el lloguer?
Necessites ajuda econòmica per pagar el lloguer?

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre una nova convocatòria d’ajuts per pagar el lloguer. El període de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de juny de 2018.

L'Ajuntament de la Roca del Vallès informa que l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, ha obert la convocatòria de les prestacions per al pagament del lloguer per a aquest any 2018. Aquestes subvencions s’atorguen en un règim de concurrència competitiva, és a dir, s’avaluaran totes les sol·licituds a la vegada i es triaran les que tenen unes característiques més favorables per rebre l’ajut.

Requisits

Aquests ajuts s’adrecen a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya. Les persones sol·licitants han de complir amb els següents requisits:

• Tenir la residència legal a Catalunya.

• Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme.

• Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

• No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 600€ en el cas de la demarcació de Barcelona.

• Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

• Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.

• Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

• No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

• Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Presentació de sol·licituds

Tots aquells veïns i veïnes interessats a enviar les seves sol·licituds poden fer els tràmits i gestions a través del portal web de la Generalitat de Catalunya o al Registre del Consell Comarcal (c/Miquel Ricomà, 46 – Granollers – 93 860 07 00). Si els usuaris/àries tenen dubtes o volen que es repassi la documentació, caldrà sol·licitar cita prèvia a l’Oficina Comarcal d’Habitatge o dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge, enviant un correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .

Principals novetats de la convocatòria d’enguany

. Excepcionalment, en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any de la convocatòria un canvi significatiu s’admetran els ingressos de l’any 2018 de la unitat de convivència.

. L’import mensual del lloguer a la demarcació de Barcelona no pot superar els 600 €/mensuals (inclosos imports de renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l’impost dels béns immobles-IBI, i la taxa pel servei de recollida d’escombraries). Excepcionalment l’import pot arribar a 900 €/mensuals, només per a casos de famílies nombroses corresponentment acreditades.

Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç.