Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Salut Pública Les analítiques realitzades a la xarxa pública d’abastament d’aigua potable descarten la presència de fibres d’amiant
Les analítiques realitzades a la xarxa pública d’abastament d’aigua potable descarten la presència de fibres d’amiant

L’Agència de Salut Pública i SOREA van emetre el passat mes d’abril dos informes que avalen que la xarxa municipal d’abastament d’aigua compleix amb els requisits de seguretat i salubritat que estableix la normativa estatal i europea vigent.

SOREA, empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable, ha posat en coneixement de l’Ajuntament de la Roca del Vallès els resultats de les dues analítiques d’aigua que el laboratori Abestos Testing Laboratories va dur a terme el passat 7 de maig a la Torreta per detectar la possible presència de fibres d’amiant a la xarxa d’abastament d’aigua potable. En aquest sentit, els informes entregats al consistori han donat com a resultat la inexistència d’aquest tipus de partícules. Les analítiques s’han realitzat a partir de dues mostres aconseguides en dos punts diferents de la xarxa d’abastament d’aigua.

Aquests resultats, a més, se sumen als dos informes que l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i SOREA varen entregar el passat mes d’abril a l’Ajuntament -a petició del consistori en resposta a les queixes i suggeriments manifestats per diversos veïns i veïnes de la Torreta- i que avalen que les canonades de fibrociment de la xarxa pública d’abastament d’aigua de consum humà desplegades en diferents punts del municipi i dels tres nuclis no representen cap risc de salut ni de seguretat per a la població.

En aquest sentit, l’Agència de Salut Pública també recordava en el seu informe que d’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) no hi ha dades que corroborin que la ingestió d’amiant a través de l’aigua pugui ser perillosa per a la salut; i és per això que no s’ha establert cap valor de referència per a aquesta substància en l’aigua de consum humà.

Al mateix temps, l’actual sistema de canonades de fibrociment desplegat a la vila compleix amb el Reial decret 1406/1989 (modificat l’any 2001); que si bé prohibeix des del 14 de juny de l’any 2002 la “comercialització i l’ús a l’Estat espanyol de les fibres d’amiant i dels productes que contenen aquestes fibres afegides intencionadament”, també permet l’ús d’articles que continguin aquestes fibres instal·lats o en servei abans de l’entrada en vigor d’aquesta normativa, fins a l’eliminació dels materials o el final de la seva vida útil. Mentrestant, la xarxa pública d’abastament d’aigua al municipi també queda avalada pel Reglament europeu REACH de 2016, que permet l’ús dels articles que continguin fibres d’amiant instal·lats o en servei abans de l’1 de gener de 2005.

D’altra banda, tal com especifica l’OMS, el problema principal relacionat amb les canonades de fibrociment és per a les persones que treballen a l’exterior de les canonades a causa del risc d’inhalació de pols d’asbest; en cap cas, però, per als consumidors. Per tot plegat, els treballs que es duen a terme al municipi que suposen la manipulació d’amiant es duen a terme a través d’empreses especialitzades inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Finalment, l’informe emès per SOREA també referma les directrius de l’Organització Mundial de la Salut sobre aquesta qüestió i detalla que l’actual normativa de qualitat d’aigua “no exigeix el control de fibres d’amiant ni estableix cap valor límit per a la presència d’aquestes fibres”. A més, avança que la nova Directiva de Control de l’Aigua de la Unió Europea tampoc incorporarà en el seu text el control d’aquest paràmetre.