Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Totes les notícies Urbanisme Enllumenat públic
Enllumenat públic
Urbanisme
dimecres, 20 de maig de 2015 13:56

L’ajuntament de La Roca i l’empresa Rubatec signen el nou contracte de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic

 
Finalment, el passat 18 de maig de 2015, s’ha pogut signar el contracte amb l’empresa adjudicatària del nou servei de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic , després de resoldre els recursos presentats per les altres dues empreses que no han resultat adjudicatàries en el procediment de contractació.
El 20 de març d’enguany SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONS ELÉCTRICAS, SA (SECE) va interposar recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, de data 26 de febrer de 2015, d’adjudicació del contracte del servei de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de la Roca del Vallès.El 24 d’abril de 2015 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic dicta la Resolució 77/2015 per la que acorda, entre d’altres aspectes no rellevants:- Inadmetre el recurs interposat per la societat SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA contra l’adjudicació del contracte de serveis de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès.- Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 45 del TRLCSP, a l’empara del que disposa l’article 47.4.
Així mateix, el 2 d’abril de 2015 l’empresa ELECNOR, SA va presentar recurs de reposició contra l’acord d’adjudicació del contracte del servei de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de la Roca del Vallès, el qual ha estat desestimat.Amb la signatura del contracte, l’empresa adjudicatària podrà iniciar immediatament els treballs de substitució de les lluminàries actuals per tecnologia led, i disposarà d’un termini de 6 mesos per completar els 4.221 punts de llum del municipi.L’empat entre les 3 empreses licitadores i el procediment de desempat han provocat un retard de 8 mesos en la signatura del contracte i l’inici dels treballs. L’ajuntament de La Roca ha estat absolutament garantista en el procediment i en el respecte als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència, i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors.