Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Participació ciutadana Ple municipal
Ple municipal
 

El dijous 30 de novembre a les 20 hores, se celebrarà una sessió de Ple ordinari de l'Ajuntament de la Roca del Vallès. Consulta l'ordre del dia.

  
Us informem que s’ha convocat sessió ordinària del Ple, per al dia 30 de novembre de 2017, a les 20.00 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb el ordre del dia següent:
 
 
A)   Assumptes de tràmit
 
A.1. Aprovació dels esborranys de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 29 de  setembre de 2017 i de les actes de les sessions extraordinàries de 19 d’octubre, de 25 d’octubre, de 15 de novembre i de 23 de novembre de 2017.
 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
 
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
 
B.1- Aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2017
 
B.2- Aprovació del calendari de juntes per a l’any 2018
 
B.3- Aprovació del calendari de plens per a l’any 2018
 
Àrea de Serveis Econòmics
 
B.4-  Aprovació d’anul·lació dels drets reconeguts nets (ABI’s) que provenen d’exercicis tancats, i que figuren com pendents de cobrament
 
B.5-  Aprovació de la proposta de pagament avançat del deute reconegut a favor de la mercantil SOREA
 
B.6-  Aprovació de la reclamació d’imports a Rubatec, SA derivats del contracte
 
Mocions
 
B-7 Moció en motiu del dia contra la violència envers les dones
 
C) Control Gestió municipal
 
C-1 Dació de compte de l’informe de Tresoreria-Intervenció del PMP i Morositat del 3er Trimestre 2017
 
C-2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de l’Aprovació del Calendari Fiscal any 2018
 
C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la Modificació de crèdits 2017-08 en la modalitat de transferència de crèdits i generació de crèdits.
 
C-4 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la Modificació de crèdits 2017- 10  en la modalitat de transferència de crèdits.
 
C-5 Resolucions d’Alcaldia
 
C-6 Informacions d’Alcaldia
 
C-7  Precs i preguntes