Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Animals Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos
tramitsmediambient.png
Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos


DESCRIPCIÓ

Obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

La Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos és personal i intransferible.

La llicència administrativa l'emetrà l'ajuntament del municipi en el que el gos resideix habitualment


QUI HO POT DEMANAR?

Els propietaris de gossos potencialment perillosos i tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós segons el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, i Decret 170/2002, d'11 de juny

Requisits de l'interessat:

Ser major d'edat.
No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accesòries de les previstes en l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos. Igualment, no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb la Llei 10/1999.
Tenir capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros.
A més, l'interessat haurà de complir amb l'obligació d'identificació de l'animal mitjançant microxip adaptat segons la norma ISO 11784.QUINS DOCUMENTS S’HAN DE PORTAR?

Cal anar a qualsevol registre municipal i presentar la següent documentació:

Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir o qualsevol document acreditatiu de la majoria d'edat
Instància , segons el model normalitzat, sol·licitant la llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
Certificat negatiu d'antecedents penals d’acord amb el Reial Decret 287/2002 (Aquest tràmit es realitzarà des de les Oficines de l´Ajuntament o be personalment per l’interessat mitjançant certificat emès pel Registro Central de Rebeldes i Penados del Ministeri de Justícia o la seva Delegació a Catalunya, al carrer Garcilaso 123 de Barcelona, telèfon 93-3513364,  o per internet.)
Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus emès pel Departament de Medi Ambient. (El certificat s´haurà d´obtenir en el Departament de Medi Ambient, Travessera de Gràcia, 56 de Barcelona, Telèfon 93 5670815)
Declaració jurada per l'interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus
Certificat de capacitat física i d'aptitut psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos emès per un centre de reconeixement degudament autoritzat d'acord amb el Reial Decret 2272/1985, de 4 de desembre. (El certificat s’haurà d’obtenir en els centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. El certificat haurà de portar adherida una fotografia recent i tindrà un termini de vigència, a efectes procedimentals, d’1 any des de la seva expedició)
Certificat de registre de l'animal en el Registre Municipal d'animals potencialment perillosos
Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i rebut agreditatiu del pagament de la mateixa ( Posteriorment coincidint amb la renovació de la pòlissa s'haurà de lliurar-ne una còpia a l'ajuntament. . En el cas d’existir més d’un interessat a sol·licitar la llicència per a un mateix gos, caldrà garantir que l’assegurança de responsabilitat civil dóna cobertura a tots els interessats.).
Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip

En el cas que l’ajuntament determini la potencial perillositat d’un gos, el propietari disposarà d’un mes de termini, des de la data de notificació de la resolució dictada, per sol·licitar la llicència administrativa


QUIN COST TÉ?

El que estableix l'ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents i informes

EN QUINES DATES ES POT FER?

Sempre

ON ES POT FER PRESENCIALMENT

Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre
Adreça: c/ Catalunya, 24

Of. Atenció Ciutadà La Torreta
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n

Oficina d'Atenció al Ciutadà de Santa Agnès de Malanyanes - Centre Cívic
C/Jaume Cuyàs, 8-10QUANT DE TEMPS TRIGA LA RESPOSTA

Fins a un mes si el sol·licitant presenta el certificat d’antecedents penals.
Fins a dos mesos en cas contrari.


QUINA DOCUMENTACIÓ ES LLIURA?

Comprovant de la presentació de la sol·licitud
Llicència administrativa, vàlida per 5 anys (s’enviarà per correu al domicili del sol·licitant)
Notificació de la Resolució de la llicència (s’enviarà per correu al domicili del sol·licitant).
ON ES POT TROBAR MÉS INFORMACIÖ?

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la tinença d´Animals Potencialment Perillosos.
Real Decret 287/2002, de 22 de març, sobre el règim jurídic de la tinença d animals potencialment perillosos.
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillososALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS

Seran considerats gossos potencialment perillosos:

a) Gossos que han tingut episodis d’agressions o manifesten un caràcter marcadament agressiu. En aquest cas, correspon als ajuntaments determinar la potencial perillositat dels gossos atenent a criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, previ informe d’un veterinari habilitat.

b) Gossos ensinistrats per a l’atac i la defensa. Només s’autoritzen per a activitats de vigilància i de guarda d’empreses de seguretat i dels diferents cossos de seguretat.

c) Gossos de les següents races i els seus encreuaments: Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i Tosa japonès

d) Gossos que presentin totes o gran part de les característiques següents:

Forta musculatura, aspecte poderós, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
Marcat caràcter i gran valor.
Pèl curt.
Perímetre del tòrax entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 Kg.
Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i abultades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
Coll ample, musculós i curt.
Pit robust, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
Extremitats anterior paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb potes relatives llargues formant un angle moderat.

Mesures de seguretat a adoptar:

Als espais d’ús públic, els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats (màxim 2m de corretja) i proveïts de morrió (homologat i adequat a la raça).
La persona que condueixi un gos potencialment perillós –màxim un gos per persona- en espais públics haurà de portar la corresponent llicència administrativa i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos (Els ajuntaments hauran d’expedir un certificat acreditatiu de la inscripció del gos potencialment perillós al Registre censal)
Els menors de 16 anys no poden conduir gossos potencialment perillosos en espais públic.
Les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos han d’estar convenientment senyalitzades i s’hauran d’ajustar a allò que preveu el Decret 328/1999, l’article 2.2 de la Llei 10/1999 i l’article 8 del RD 287/2002.
En cas de comportament agressiu patològic, no solucionat amb tècniques d’ensinistrament i/o terapèutiques, es podrà optar per la castració o el sacrifici.

Dates :

Termini de vigència de la llicència : 5 anys

La modificació de les dades que figuren a la llicència s'hauran de comunicar al registre censal municipal en el termini de 15 dies.