Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca


Descàrregues de Ajuntament de la Roca del Vallès

Ordenances fiscals 2015


00 - Disposicions generals Descàrrega

01 - Impost sobre bens immobles Descàrrega

02 - Impost sobre activitats econòmiques Descàrrega

03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica Descàrrega

04 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Descàrrega

05 - Impost sobre l'increment de valor des terrenys de naturalesa urbana Descàrrega

06 - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme Descàrrega

07 - Taxa per l'expedició de documents administratius Descàrrega

08 - Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehícles de lloguer Descàrrega

09 - Taxa serveis dintervencio administrativa Descàrrega

10 - Taxa serveis de cementiri locals Descàrrega

11 - Taxa per la prestació dels serveis de prevenció d'incendis forestals Descàrrega

12 - Taxa per la prestació de serveis de recollida, tractament i eliminació d'escombreries i altres residus sòlids urbans Descàrrega

13 - Taxa per la prestació de serveis de recollida d'objectes i vehícles abandonats defectuosament o abusivament a la via pública Descàrrega

14 - Taxa per la prestació dels serveis de manteniment, senyalització de guals, entrades de vehícles i estacionaments reservats Descàrrega

15 - Taxa per al instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic Descàrrega

16 - Taxa per la prestació dels serveis d'utilització d'instal·lacions municipals Descàrrega

17 - Taxa per la prestació de serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports Descàrrega

18 - Taxa pel subministrament d'aigua Descàrrega

19 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa Descàrrega

20 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues Descàrrega

21 - Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública Descàrrega

22 - Taxa per l'aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general Descàrrega

24 - Ordenança fiscal general reguladora de les contribucions especials Descàrrega

Ordenances fiscals 2015 Descàrrega